ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ต.ค. 2564
2 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2564
3 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ต.ค. 2564
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. ๑/๑) (ผ.ถ. ๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งแบะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ก.ย. 2564
6 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ก.ย. 2564
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 133/2564 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบหมายพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ส.ค. 2564
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 118/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 ส.ค. 2564
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 119/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
38
09 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22